Изучение дополнительных дисциплин в весеннем семестре

Дата: 2022/02/03


Уважаемые студенты!

Напоминаем, что у вас есть возможность изучать дополнительные дисциплины в весеннем семестре.  На сайте БГУ размещена вся дополнительная информация.

Переходите по ссылке:

https://bsu.by/obrazovanie/obrazovatelnyy-protsess/pervaya-stupen-vysshego-obrazovaniya-spetsialitet/dopolnitelnye-programmy-dlya-studentov-izuchenie-dopolnitelnykh-distsiplin-na-drugikh-fakultetakh-i-.php?clear_cache=Y

Читайте также