Department of the
German language

Pryhodzich Alena A.

Department
German Language
Position
Head of Department
Academic Degree
PhD (Candidate) of Philologie
Contacts
phone: +375 17 209-53-41,
e-mail: PryhodzichAA@bsu.by
Areas of Scientific Interest

Foreign Borrowings, Comparative Typological Linguistics, Onomastic, Methods of Teaching Foreign Languages

Further education courses/ advanced training courses

07.06.2021-11.06.2021 “Safety of the educational environment and subjects of education”, Educational Institution “Republican Institute of Higher Education”, Minsk

Selected recent publications
 1. Талецкая Т. Н., Пригодич Е. А. Лексический минимум по немецкому языку для 1 курса языковых факультетов: Учебно-методическое пособие. — Минск : РИВШ, 2006. — 68 с.
 2. Пригодич Е. А. Неологизмы как наименования инновационных артефактов // Пісьменнік – мова – стыль : Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канферэнцыі (г. Мінск, 29—30 верасня 2005 г.). — Мінск : РІВШ, 2006. — С. 165.
 3. Пригодич, Е. А. Имена собственные как компоненты немецких фразеологизмов // Матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння праф. М. А. Жыдовiч. — Мiнск, 2007. — С. 59—61.
 4. Прыгодзiч А.А., Прыгодзiч М.Р. Герман Бiдэр як даследчык беларускай мовы: вуч.-метад. выданне. — Мінск : Паркус плюс, 2007. — 54 с.
 5. Пригодич, Е.А. Тапонiмы генiтыўнага ўтварэння // Беларускае слова на скрыжалях гiсторыi: матэрыялы нав. чыт., прысв. 100-годдзю з дня нарадж. М.А. Жыдовiч.—Мiнск, 2007.—С. 57—59.
 6. Прыгодзіч, А. А. Лексіка нямецкага паходжання ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. Насовіча // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных 220-годдзю з дня нараджэння І. І. Насовіча (18 лютага 2008 года) / адк. рэд. М.Р. Прыгодзіч; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.—Мінск: Права і эканоміка, 2008.—С. 58-59.
 7. Прыгодзiч, А.А., Прыгодзiч М.Р. Беларуская мова ў працах замежных лiнгвiстаў. — Мінск : БДУ, 2010. — 184 с.
 8. Прыгодзiч, А.А. Да пытання аб храналогii даследаванняў iншамоўных запазычанняў у беларускай мове // Беларускае слова: дыялектнае i запазычанае: зборнiк артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяцi дацэнта Еўдакii Сцяпанаўны Мяцельскай (26—27 красавiка 2011 года, г. Мiнск) / рэд. кал.: М.I. Свiстунова (адк. рэд.) [i iнш.]; пад агул. рэд. М.Р. Прыгодзiча; Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт. — Мiнск : Права i эканомiка, 2011. — С. 146—149.
 9. Прыгодзіч, А.А. З гісторыі графіка-арфаграфічнага афармлення іншамоўнай лексікі // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ, Мінск, 20—21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. — С. 75—77.
 10. Прыгодзiч, А.А. Ён адкрываў Еўропе беларускую лінгвістыку … // Роднае слова, 2012. №4. – С. 53.
 11. Прыгодзiч, А.А. Да пытання аб колькасным складзе і гістарычнай пераемнасці германізмаў у беларускай мове // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зборнік матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г. М. Малажай (Брэст, 15 сакавіка 2013 г.); рэдкал.: М. І. Новік (і інш.). – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 85-86.
 12. Прыгодзiч, А.А. Германізмы-онімы ў складзе хімічнай тэрміналогіі беларускай мовы //Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 2 научно-практический семинар (Минск, 22 марта 2013 г.) : сб. материалов / под общ. ред. С. С. Котовской. – Минск : БГУ, 2013. — С. 119 – 123.
 13. Пригодич, Е.А.Количественный состав и историческая преемственность германизмов в белорусском языке // //Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : 2 научно-практический семинар (Минск, 22 марта 2013 г.) : сб. материалов / под общ. ред. С. С. Котовской. – Минск : БГУ, 2013. — С. 123 – 129.
 14. Талецкая Т. Н., Пригодич Е. А., Айзатулина С. И. Преддипломная практика по немецкому языку / под науч. ред. Т. Н. Талецкой. —Минск: Право и экономика, 2014.— 72 с.
 15. Пригодич Е. А. К вопросу о так называемых варваризмах в истории белорусского языка // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования : ІІІ научно-практический семинар (Минск, 25 апреля 2014 г.) : сб. материалов / БГУ, Филологический фак. ; под общ. ред. С. С. Котовской. – Минск: БГУ, 2014.– С. 126—129.
 16. Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс, моўныя тыпы. Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях // Роднае слова. 2013. № 7. —С. 36-40; № 11. – С. 29 -32; 2014. № 3. – С. 30-33 (Аўтарызаваны пераклад з нямецкай мовы М. Прыгодзіча і А. Прыгодзіч).
 17. Пригодич, Е. А., Пригодич Н. Г., Генчель Г. Германізмы ў беларускай мове. Асноўная бібліяграфія. Навуковыя тэксты /  Е. А. Пригодич, Н. Г. Пригодич, Г. Генчель. Мінск: ВЦ БДУ, 2014. – 340 с.
 18. Пригодич, Е. А. Fachsprache im Bereich Deutsch als Fremdsprache / М. А. Черкас, Е. А. Пригодич // «Актуальные проблемы гуманитарного образования»: Международная научно-практическая конференция, посвященная 10-летию гуманитарного факультета БГУ  1-3 октября 2014 г. – Минск: БГУ, 2014. – C.262-267.
 19. Пригодич, Е.А. Топообразующие компоненты  salz/ sol/ hal /соль в немецком и белорусском языках /Материалы II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного образования». – БГУ, гуманитарный факультет, 22-23 октября 2015 года. – Минск: БГУ, 2015. – C.372—377.
 20. Прыгодзіч, А.А. Германізмы ў беларускай мове /  склад.: А. А. Прыгодзіч, М. Р. Прыгодзіч, Г. Генчэль / пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2015. –  303с.
 21. Пригодич Е.А. / Использование видеоматериалов в неязыковом вузе / Е.А.  Пригодич // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования: 4 научно-практический семинар (Минск, 16 октября 2015 г.) : сб. материалов / БГУ, Филологический факультет, Кафедра немецкого языкознания ; под общ. ред. С. С. Котовской. – Минск : БГУ, 2015. – С. 85-88 
 22. Формирование коммуникативной компетенции учащихся в контексте диалога национальных культур / Т.Н.Талецкая, Е.А.Пригодич // Соизучение языка и культуры в системе современного языкового образования: подходы, проблемы, перспективы: материалы Междунар.науч.-практ.конф., Минск, 17-18 декабря 2014 г. – Минск, МГЛУ, 2014. В 2 ч. Ч. 2 / редкол. : Н. П. Баранова [и др.]. — Минск : МГЛУ, 2015. – С. 107-109.
 23. Пригодич, Е.А.Беларускае слова: тэорыя і практыка: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю прафесара Браніслава Аляксандравіча Плотнікава (г. Мінск, 15 снежня 2015 г.) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2016. – С. 72-74.
 24. Прыгодзіч А.А. / Адтапанімічнае і адыменнае словаўтварэнне хімічных тэрмінаў/ А.А. Прыгодзіч // Актуальные проблемы гуманитарного образования: материалы  III Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 – 21 окт.  2016 г.., Минск: Колоград, 2016, — с. 282-286
 25. Пригодич, Е. А. Прыназоўнікава-іменныя канструкцыі вытворча-гаспадарчых онімаў / Е. А. Пригодич // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю прафесара Браніслава Аляксандравіча Плотнікава, Мінск, 15 снежня 2015 г. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча ; рэдкал. : М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : ВТАА «Права і эканоміка», 2016. – С. 72–74. 
 26. Пригодич, Е. А.  Цветовое пространство в контексте диалога национальных культур /  Е. А. Пригодич // Сборник статей I Международной научно-практической конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» Минск, 14 – 15 апреля.  2016 г., Минск: Колоград, 2016, — С. 348-352
 27. Пригодич, Е. А. Даследчыца нямецка-беларускіх моўных кантактаў (да юбілею Вольгі Галай) / Е. А. Пригодич // Роднае слова. – 2016. – № 11. – С. 39–40 (у суаўтарстве з М. Р. Прыгодзічам).
 28. Prigodisch, E.A. / Grundlagen der Motivation und ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht / M.A.Tscherkas,  E.A.Prigodisch // Теоретические предпосылки и специфика формирования языковой личности в условиях инновационного развития высшего образования: 5 научно-практический семинар (Минск, 23 сентября 2016 г.) : сб. материалов / БГУ, Филологический факультет, Кафедра немецкого языкознания; под общ. ред. С. С. Котовской. – Минск: БГУ, 2016. –  С. 88-91
 29. Пригодич, Е.А. / Hационально-культурная специфика немецких фразеологизмов с топокомпонентом  / Е.А.  Пригодич  // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 нояб. 2016 г.) / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.), О.В. Лапунова, В.В. Криворот. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 120-122
 30. Пригодич, Е.А. Именные названия химических элементов / Е.А. Пригодич  // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы I Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 23-24 февр. 2017 г. / редкол.: О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 171–175.
 31. Пригодич, Е. А. Немецкий язык для студентов-химиков = Deutsch für Chemiestudenten [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. А. Пригодич. – Минск : БГУ, 2017.
 32. Пригодич, Е.А. Аб некаторых тапанімічных назвах вытворча-гаспадарчага промыслу / Е.А. Пригодич  // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 19 – 20 окт. 2017 г. – Минск, 2017. — С. 261-267.
 33. Пригодич, Е.А. Беларускае слова праз стагоддзі: “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” // Роднае слова, 2018, № 1. – С. 47-49.
 34. Прыгодзiч, А.А. Лексічныя асновы вытворча-гаспадарчых / А.А. Прыгодзіч // Беларускае слова: тэрмін і вобраз : зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., Каф. гісторыі белар. мовы ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 142–144.
 35. Пригодич, Е.А. Намінацыйныя працэсы ў тапаніміі / Е.А. Пригодич  // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / БГУ, фак-т социокульт. комм.; редкол. : О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 68-71. 
 36. Prigodich, E. A. Motivation und Fremdsprachenunterricht /E.A. Prigodich, M.A. Tscherkas // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [электронный ресурс]: материалы международной научно-практической конференции, Минск, 22-23 марта 2018 г. — Минск: БГУ, 2018 — С. 191-194.
 37. Пригодич, Е. А. З гісторыі функцыянавання вытворча-гаспадарчых тапанімічных найменняў // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–19 окт. 2018 г. / редкол.: О.А. Воробьёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 259-264.
 38. Прыгодзіч, А. А. Тапанімічныя назвы з асновай *Melti ў індаеўрапейскіх мовах (да пытання аб геаграфічнай лакалізацыі на еўрапейскім кантыненце) /А. А. Прыгодзіч, М. А. Чэркас // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс]: материалы II Междунар. науч.-практ.конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – C. 148–153.
 39. Пригодич, Е. А. Функционально-коммуникативные свойства языковых единиц в текстовой структуре / М. А. Черкас, Е. А. Пригодич // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 694–699.
 40. Прыгодзіч, А. А. Кампаненты тэмпаральнай семантыкі састаўных і складаных тапонімаў Беларусі / А. А.  Прыгодзіч // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 окт. 2019 г. / редкол. : С.А. Важник (отв. ред.) [и др.]. – Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – С. 348-352. 
 41. Прыгодзіч, А.  А. Змешанае беларуска-рускае маўленне ў святле сацыялінгвістычнага вымярэння: Манаграфія пра “трасянку” // Роднае слова. 2019. № 6. – С. 50-52 (у суаўтарстве ).
 42. Немецкий язык для студентов-химиков. Практикум для самостоятельной работы = Deutsch für Chemiestudenten. Arbeitsheft zum Selbstlernen [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / Е. А. Пригодич. – Минск: БГУ, 2019. 
 43. Пригодич, Е. А. Zur Frage der Sozialformen im Fremdsprachenunterricht  / Е.А. Пригодич, М.А. Черкас  // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 марта 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – C. 290–294.
 44. Пригодич, Е. А. Диалогизация монологических текстов как метод мотивации студентов / М. А. Черкас, Е. А. Пригодич // Профессионально-личностное развитие будущих специалистов в среде научно-образовательного кластера : Материалы 14-ой Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 28 мая 2020 г. / редкол.: Р. С. Савин, И. Э. Вильданов (общ. ред.) [и др.]. – Казань : РИЦ «Школа», 2020. – C. 296–299.
 45. Пригодич, Е. А. Электронный учебно-методический комплекс «Иностранный язык (немецкий, модуль профессионального общения) : электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)», 1-31 05 01-02 «Химия (научно-педагогическая деятельность)», 1-31 05 01-03 «Химия (фармацевтическая деятельность)», 1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)», 1-31 05 01-05 «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)», 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений», 1-31 05 03 «Химия высоких энергий», 1-31 05 04 «Фундаментальная химия» / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. немецкого языка ; сост. Е. А. Пригодич. – Минск : БГУ, 2020. – 61 с. : табл. – Библиогр.: с. 59–60.
 46. Прыгодзіч, A. A. Кампаненты “колеравай семантыкі” састаўных і складаных тапонімаў Германіі / А. А. Прыгодзіч // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2020 г. / редкол.: С. А. Важник (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – C. 212–217.
 47. Прыгодзіч, А.А. Нямецкая мова як крыніца лексічных запазычаняў. Человек в социокультурном измерении. 2020; 1: C.12–18.
 48. Пригодич Е. А. Формирование коммуникативной компетенции на базе страноведческой литературы / Е. А. Пригодич, Н. К. Зубовская, Н. М. Смирнова // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : материалы VI Междунар. науч.- практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Минск, 29–30 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 242–246.
 49. Немецкий язык = Deutsch : учеб. пособие / М. А. Черкас [и др.] ; под ред. М. А. Черкаса. – Минск : БГУ, 2020. – 219 с. : ил. — ISBN 978-985-566-953-2. Доступ из сети БГУ.
 50. Прыгодзіч, A. A. Да пытання аб складаных тапонімах / А. А. Прыгодзіч //  Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Респ. Беларусь, Минск, 26–27 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-279-9. – С. 127–130.
 51. Пригодич, Е. А. Межкультурная сенсибилизация как основа межкультурной коммуникативной компетентности / Е. А. Пригодич //  Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, Респ. Беларусь, Минск, 26–27 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-279-9. – С. 709–712. 
 52. Назвы-арыенціры ў беларускай і нямецкай тапаніміцы/ А.А. Прыгодзіч, Н.К. Зубоўская/ SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY: материалы IX Международной науч-прак. конф. (филологические науки)/ сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2021 – С. 62-65 (у суаўтарстве).
 53. Немецкий язык для студентов-химиков. Тесты = Deutsch für Chemiestudenten. Tests [Электронный ресурс]: учеб. -метод. пособие / Е. А. Пригодич. – Минск: БГУ, 2021 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –ISBN 978-985-881-096-2.
 54. Пригодич, Е. А. Некоторые аспекты работы с печатными СМИ на занятиях по немецкому языку в неязыковом вузе / Н. К. Зубовская, Е.А. Пригодич //  Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 22–23 окт. 2021 г. / Бел. гос. ун-т ; редкол.: О. А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 95-99.
 55. Прыгодзіч, А. А. Слова беларускае праз гады. Да 80-годдзя Германа Бідэра  /Роднае слова. 2021. № 10. – С. 56-57 (у суаўтарстве).
 56. Прыгодзіч, А. А. Бідэр Герман. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: А. А. Прыгодзіч, М. Р. Прыгодзіч; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча, Г. Генчэля. – Мінск: БДУ, 2021. – 223 с., [8] арк. каляр. іл. – (Замежная беларусістыка) (у суаўтарстве).
 57. Пригодич, Е.А.  О выборе стратегии общения в условиях межкультурной коммуникации /  Е.А. Пригодич  // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М. А. Черкаса, Респ. Беларусь, Минск, 24–25 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-272-0. – С. 83–87.

58. Прыгодзіч, А. А. Уласныя намінацыі з кампанентам schwarz / чорны ў беларускайі нямецкамоўнай тапаніміцы / А. А. Прыгодзіч // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти М. А. Черкаса, Респ. Беларусь, Минск, 24–25 марта 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-272-0. – С. 88–94.

59. Прыгодзіч, А. А. Онімы з кампанентам Weiß / белы ў беларускай і нямецкамоўнай тапаніміцы  / А.А. Прыгодзіч // Актуальные проблемы гуманитарного образования : материалы IХ Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 27–28 окт. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. А. Воробьева (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 322-325. 

60. Прыгодзіч, А. А.  Састаўныя тапонімы з удакладняльнымі кампанентамі вялікі / малы ( klein / groß) /А. А. Прыгодзіч // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Респ. Беларусь, Минск, 23–24 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-279-9. – С. 77–81.

61. Прыгодзіч, А. А.   Назвы геаграфічных аб’ектаў ландшафтнай семантыкі ў беларускай і нямецкай тапаніміцы  /А. А. Прыгодзіч // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Респ. Беларусь, Минск, 23–24 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-279-9. – С. 82–85.

62. Пригодич, Е.А. Суеверия и приметы как код межкультурной сенсибилизации / Е.А. Пригодич // Иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания [Электронный ресурс] : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. Респ. Беларусь, Минск, 23–24 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. А. Пригодич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-279-9. – С. 211–215.

63. Прыгодзіч, А.А.  Золтан. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: А. А. Прыгодзіч, М. Р. Прыгодзіч; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2023. – 183 с., [8] арк. каляр. іл. – (Замежная беларусістыка).

64. Прыгодзіч, А.А. Лексіка германскага паходжання як аб’ект даследаванняў беларускіх лінгвістаў // Hauke Bartels, Thomas Menzel, Jan Patrick Zeller (Hrsg.): Einheit(en) in der Vielfalt von Slavistik und Osteuropakunde. Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford: Peter Lang,  2023. – С.  343-356.

65. Прыгодзіч, А.А.  Вытворча-гаспадарчыя тапонімы суфіксальна-флексійнага ўтварэння / А.А. Прыгодзіч // Пісьменнік – мова – стыль : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. праф. Ц. П. Ломцеву, Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М. І. Свістунова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – С. 212-214.